Trần Đức Thảo

Tựa của giáo sư Trần Đức Thảo cho sách Biện chứng pháp

BIỆN CHỨNG PHÁP (Trần Văn Giàu)

 

BIỆN CHỨNG PHÁP

---

TỰA

của Giáo sư TRẦN ĐỨC THẢO

 

 

Từ mấy năm nay ông Trần Văn Giàu đã đóng góp vào nền văn hóa Việt Nam nhiều sách triết học Mác-xít.

Cuốn “Biện Chứng Pháp” này lại cung cấp thêm một tài liệu để giúp xây dựng nhận thức, trao đổi lý luận.

Tác giã đã có công trình bày những nguyên lý biện chứng duy vật một cách linh động và đầy lý thú, lại liên hệ với nhiều thí dụ trong hoàn cảnh nước ta. Nội dung đấu tranh cách mạng của chủ nghĩa Mác-xít được nổi bật, tác dụng khắc phục những tư tưởng duy tâm, lạc hậu của những giai cấp cũ.Đấy là một cách phản ảnh và góp phần vào cuộc đấu tranh thực tế trong xã hội Việt Nam, với vai trò tiền phong và lãnh đạo của giai cấp công nhân.

Tuy nhiên lý luận duy vật biện chứng chưa trình bày với một hình thức xuất hiện từ thực tế cách mạng Việt Nam. Nhưng cũng phải nhận rằng chủ nghĩa Mác-xít là kết quả của công trình vô sản quốc tế, khó lòng mà trình bày dưới một hình thức hoàn toàn dân tộc tuy đấy vẫn là lý tưởng cần phải đề cao. Cách mạng ta chỉ là một bộ phận trong Cách mạng vô sản quốc tế vậy ảnh hưởng của những tư tưởng tiến bộ trên thế giới, với những hình thức kinh điển của tư tưởng cách mạng của hai giai cấp vô sản Âu châu cũng là một sự tất nhiên. Sở dĩ cuốn sách này trình bày chủ nghĩa Mác-xít với những nét đại cương tựa như ở Âu châu, cũng là vì nó phản ảnh một khía cạnh chân chính của cách mạng Việt Nam.

Tất nhiên, vẫn có thể xây dựng được một hình thức dân tộc hơn. Nhưng nhiệm vụ đó đòi hỏi sự đóng góp của tất cả người Việt Nam chú trọng đến những vấn đề về triết học. Vậy tôi mong rằng cuốn sách này sẽ gây những cuộc phê bình thảo luận sôi nổi. Chỉ có nhờ phương pháp phê bình và tự phê bình, chỉ có qua những cuộc tranh luận gay go, thì những khái niệm lý luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng mới có thể sáp nhập hoàn toàn vào văn hóa dân tộc, với một hình thức xuất phát từ thực tế cách mạng Việt Nam.

Giáo sư TRẦN ĐỨC THẢO

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt