Nhận thức luận | Khoa học luận

 • Duy thức nhị thập luận thuật ký, Quyển hạ

  Duy thức nhị thập luận thuật ký, Quyển hạ

  08/01/2024 19:38

  Sa-môn Khuy Cơ soạn Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản | Luận: Vì sao biết Phật nương mật ý thú như vậy nói có sắc… các xứ. Thuật rằng: Trong đoạn thứ nhất, từ đây trở xuống là thứ tư

 • Duy thức nhị thập luận thuật ký, Quyển thượng

  Duy thức nhị thập luận thuật ký, Quyển thượng

  08/01/2024 19:25

  Sa-môn Khuy Cơ soạn Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản | Duy Thức Nhị Thập luận do Bồ-tát Phiệt-tô-bạn-đồ tạo. Tiêu đề nêu bản tông có hai mươi bài tụng, giản lược từ Tam Thập tụng, lấy đó đặt tên.

 • Luận thành duy thức bảo sanh - Quyển 5

  Luận thành duy thức bảo sanh - Quyển 5

  06/01/2024 23:01

  Tác giả: Hộ Pháp Bồ-tát, phụng chế dịch Phạn-Hán Đời Đại Đường, Tam tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh | Luận nói: Tại sao không cùng với các cảnh của sắc mà tương quan giao thiệp để gọi là thấy? Không quá mệt để loại bỏ vấn nạn này. Vì thể của thức này tự hiện hình tướng

 • Luận thành duy thức bảo sanh - Quyển 4

  Luận thành duy thức bảo sanh - Quyển 4

  06/01/2024 22:56

  Tác giả: Hộ Pháp Bồ-tát, phụng chế dịch Phạn-Hán Đời Đại Đường, Tam tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh | Luận nói: Thức từ tự chủng sinh, vì đồng tánh với nhân, cũng như Ý thức, không phải như tướng của thức, cảnh của năm thức thân làm sở y, sở duyên

 • Luận thành duy thức bảo sanh - Quyển 3

  Luận thành duy thức bảo sanh - Quyển 3

  06/01/2024 22:51

  Tác giả: Hộ Pháp Bồ-tát, phụng chế dịch Phạn-Hán Đời Đại Đường, Tam tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh | Ngoại đạo nêu ra đây cũng chỉ là trình sự diễn thấy rộng, nhận thức không khó theo thế lối tục không quan hệ với sự khế lý được luận ở đây. Nếu nói chỉ căn cứ theo cõi tương tự

 • Luận thành duy thức bảo sanh - Quyển 2

  Luận thành duy thức bảo sanh - Quyển 2

  06/01/2024 22:46

  Tác giả: Hộ Pháp Bồ-tát, phụng chế dịch Phạn-Hán Đời Đại Đường, Tam tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh | Luận nói: Lại nói xứ thời quyết định như mộng. Nghĩa là như các sự nhận biết (cảm nhận) trong mộng tuy không có cảnh thật nhưng chung thừa nhận nó quyết định có

 • Luận thành duy thức bảo sanh - Quyển 1

  Luận thành duy thức bảo sanh - Quyển 1

  06/01/2024 22:39

  Tác giả: Hộ Pháp Bồ-tát, | phụng chế dịch Phạn-Hán Đời Đại Đường, Tam tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh | Giáo pháp Đại thừa với tâm hợp hoằng dương chánh pháp làm gốc kiên trì giữ gìn giới luật, cứu độkhắp mọi phẩm loại chúng sinh hữu tình, ở khắp nơi, giúp họ ra khỏi khổ

 • Luận Đại thừa duy thức

  Luận Đại thừa duy thức

  06/01/2024 22:30

  Thiên Thân Bồ Tát tạo. Trần Chân Đế dịch. | Duy thức luận là cảnh giới sâu xa của chư Phật, không phải Nhị thừa, phàm phu biết được. Tuy nhiên, luận nầy trước sau nói rõ ba thứ “không”. Những gì là ba?

 • Luận Duy thức nhị thập

  Luận Duy thức nhị thập

  06/01/2024 22:21

  Tác Giả: Thế Thân Bồ-Tát tạo. Phụng chiếu dịch Phạn-Hán: Đời Đại Đường, Tam tạng Pháp sư Huyền Trang. | Khế Kinh nói: Tam giới duy tâm. Tâm, Ý, Thức, Liễu chỉ khác nhau tên gọi, còn nghĩa như nhau: Trong đây nói tâm là ý bao gồm cả tâm sở nên chỉ ngăn ngoại cảnh

 • Luận chuyển thức

  Luận chuyển thức

  06/01/2024 22:07

  Dịch Phạm-Hán: Đời nhà Trần, Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế | Thức chuyển có hai thứ: Chuyển tạo thành chúng sinh. Chuyển tạo thành pháp. Tất cả Sở duyên không ngoài hai thứ nầy, hai thứ này thật ra không có, chỉ là Thức chuyển thành hai tướng đó mà thôi!

 • Duy thức luận

  Duy thức luận

  06/01/2024 21:58

  Tác Giả: Thiên Thân Bồ-tát | Dịch Phạn-Hán: Đời Hậu Nguỵ, Cù-đàm Bát-nhã-lưu-chi | Phàm tạo luận, đều có ba nghĩa. Những gì là ba: 1. Lập Nghĩa. 2. Dẫn chứng. 3. Ví dụ. Về Lập nghĩa, như Kệ nói: “Duy Thức không cảnh giới”

 • Duy thức tam thập tụng

  Duy thức tam thập tụng

  05/01/2024 18:40

  Tác giả: Bồ Tát Thế Thân | Hán dịch: Pháp sư Huyền Trang | Bồ-tát Hộ Pháp lực theo ba mươi bài tụng nầy làm ra luận Thành Duy thức. Trong ba mươi bài tụng nầy, hai mươi bôn bài tụng đầu nói rõ về Duy thức tướng

 • Thành duy thức luận - 25. Chú thích

  Thành duy thức luận - 25. Chú thích

  05/01/2024 18:23

  Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang | Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu | Các vị Luận sư có thông lệ mỗi khi tạo Luận, mở đầu đều có lời quy kính Tam Bảo. Ðây cũng vậy, khi các Luận sư Thắng Thân, Hỏa Biện

 • Thành duy thức luận - 24. Cứu cánh vị

  Thành duy thức luận - 24. Cứu cánh vị

  05/01/2024 18:17

  Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang | Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu | Luận rằng: Quả chuyển y của địa vị tu tập thành được trước đó, tức là tướng trạng của cứu cánh vị này. Chữ “đây” trong bài tụng là chỉ hai quả chuyển y trước đó

 • Thành duy thức luận - 23. Tu tập vị

  Thành duy thức luận - 23. Tu tập vị

  05/01/2024 18:12

  Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang | Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu | Luận rằng: Bồ tát từ sau khi khởi lên kiến đạo trước kia rồi, còn muốn đoạn trừ hai chướng câu sanh, chứng đắc chuyển y

 • Thành duy thức luận - 22. Thông đạt vị

  Thành duy thức luận - 22. Thông đạt vị

  05/01/2024 18:03

  Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang | Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu | Luận rằng: Nếu khi Bồ tát đối với cảnh sở duyên, trí không phân biệt, hoàn toàn không sở đắc, không chấp thủ các tướng hý luận

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt