TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

Một số bài viết trên các Tạp chí (Việt Nam)

 

 

Đặng Hữu Toàn. Lửa - bản nguyên vật chất đầu tiên và duy nhất của vũ trụ trong triết học Hêraclít. Tạp chí Triết học, số 5 (2005).

Đặng Hữu Toàn. Gi.P.Xáctơrơ - người sáng lập chủ nghĩa hiện sinh vô thần Pháp. Tạp chí Triết học, số 10 (2005).

Đặng Hữu Toàn. Học thuyết về nhận thức trong triết học Đêmôcrít. Tạp chí Triết học, số 1 (2005).

Đặng Hữu Toàn. Ph.Nítsơ người "khuấy đảo" triết học Tây Âu nửa cuối thế kỷ XIX. Tạp chí Triết học, số 2 (2005).

Đặng Hữu Toàn. Nhân bản học triết học trong hệ thống triết học duy vật nhân bản của L.Phoiơbách. Tạp chí Triết học, số 9 (2004).

Đinh Ngọc Thạch. Một số tư tưởng triết học chính trị của Gi.Lốccơ: Thực chất và ý nghĩa lịch sử. Tạp chí Triết học, số 1(2007).

Đỗ Duy Minh. Bước ngoặc tinh thần trong triết học. Tạp chí Triết học, số 7 (2004).

Đỗ Minh Hợp. Quan điểm nhân học trong triết học Xôcrát. Tạp chí Triết học, số 8 (2004)

Đỗ Minh Hợp. Tự do và trách nhiệm trong đạo đức học hiện sinh. Tạp chí Triết học, số 12 (2007).

Đỗ Minh Hợp. Tư tưởng đạo đức học của Gi.P.Xáctơrơ. Tạp chí Triết học, số 11 (2005).

Đỗ Minh Hợp. Về khái niệm "Tự do" trong triết học Hêghen. Tạp chí Triết học, số 

Đỗ Minh Hợp. "Cuộc cách mạng nhân học" trong triết học tôn giáo phương tây hiện đại. Tạp chí Triết học, số 8 (2006)

Hoàng Văn Thắng. Quan niệm của Gi.P.Xáctơrơ về con người trong "Hiện sinh một nhân bản thuyết. Tạp chí Triết học, số 9 (2004).

Hoàng Văn Thắng. Quan niệm của Gi.P.Xáctơrơ về tự do. Tạp chí Triết học, số 8 (2006).

Khuất Duy Dũng. Lý tính trong triết học Tây Âu cận đại và trong chủ nghĩa duy tâm tiên nghiệm. Tạp chí Triết học, số 9 (2005).

Lương Mỹ Vân. Tư tưởng đạo đức của D. Diderot. Tạp chí Triết học, số 9 (2010).

Nguyễn Anh Tuấn. Lôgíc học siêu nghiệm của I.Cantơ. Tạp chí Triết học, số 5 (2005).

Nguyễn Anh Tuấn. Gi.P.Xáctơrơ với hiện tượng học Huxéc trong vấn đề quan hệ giữa tồn tại và ý thức. Tạp chí Triết học, số 10 (2005).

Nguyễn Bá Dương. "Đưa một cách không úp mở chủ nghĩa duy vật trở lại ngôi vua" - một cống hiến lớn lao của L.Phoiơbắc. Tạp chí Triết học, số 9 (2004).

Nguyễn Chí Hiếu. Triết học Cantơ dưới nhãn quan của G.W.F. Hêghen. Tạp chí Triết học, số 4 (2005).

Nguyễn Chí Hiếu. Về Khái niệm "Tinh thần tuyệt đối" trong triết học Hêghen. Tạp chí Triết học, số 12 (2006).

Nguyễn Đình Tường. Học thuyết về quá trình lịch sử của Gi.V.Ph.Hêghen. Tạp chí Triết học, số 12 (1020)

Nguyễn Gia Thơ. Về một số đặc trưng trong tam đoạn luận Al-Pharabi (so sánh với quan niệm của Arítxtốt). Tạp chí Triết học, số 1 (2005).

Nguyễn Gia Thơ. Về số lượng các công thức đúng của tam đoạn luận nhất quyết đơn. Tạp chí Triết học, số 1 (2010)

Nguyễn Huy Hoàng. Văn hóa dưới cái nhìn phân tâm học của S.Phrớt. Tạp chí Triết học, số 3 (2005).

Nguyễn Huy Hoàng. Quan điểm của L.Phoiơbắc về văn hóa và con người. Tạp chí Triết học, số 5 (2006).

Nguyễn Kim Lai. Mối quan hệ giữa triết học Phoiơbắc và triết học của trường phái Hêghen trẻ. Tạp chí Triết học, số 10 (2004)

Nguyễn Lê Thạch. K.Jaspers - Nhà triết học hiện sinh tôn giáo. Tạp chí Triết học, số 8 (2010).

Nguyễn Thanh. "Triết học của Cách mạng" (hay thái độ của Gi.P.Xáctơrơ đối với chủ nghĩa duy vật và biện chứng của tự nhiên. Tạp chí Triết học, số 10 (2005).

Nguyễn Trọng Chuẩn. Đạo đức học Cantơ và ý nghĩa hiện thời của nó. Tạp chí Triết học, số 6 (2005).

Nguyễn Trọng Nghĩa. Ý hướng tính trong hiện tượng học của E. Huxéc. Tạp chí Triết học, số 8 (2005).

Nguyễn Trọng Nghĩa. Phương pháp hiện tượng học của E.Huxéc. Tạp chí Triết học, số 4 (2006)

Nguyễn Văn Sanh. Vấn đề chủ thể nhận thức và phương pháp nhận thức trong triết học Tây Âu cận đại. Tạp chí Triết học, số 6 (2005).

Peter Kamp. Chủ nghĩa toàn thế giới và chủ nghĩa Mác. Tạp chí Triết học, số 6 (2006).

Phạm Thị Ngọc Trầm. L.Phoiơbắc và triết học nhân bản của ông. Tạp chí Triết học, số 10 (2004).

Phùng Thị An Na. Vị trí của nền thần học triết học Tây Âu Trung cổ. Tạp chí Triết học, số 6 (2010)

Trần Quang Thái. Quan niệm của chú giải học về văn hóa. Tạp chí Triết học, số 9 (2006).

Vũ Mạnh Toàn. Triết học của N.Makiaveli. Tạp chí Triết học, số 10 (2004).

Vũ Mạnh Toàn. Quan niệm của B. Rátxen về tôn giáo. Tạp chí Triết học, số 5 (2010).

Vũ Mạnh Toàn. Giá trị của triết học trong quan niệm của B. Rátxen và M. Mítgơlây. Tạp chí Triết học, số 1 (2006)

Vũ Thị Thu Lan. Đạo đức học Cantơ và tư tưởng văn hóa hòa bình. Tạp chí Triết học, số 8 (2005).

Vũ Thị Thu Lan. Vấn đề giá trị đạo đức trong đạo đức học Cantơ. Tạp chí Triết học, số 5 (2006).

Vũ Văn Bách. Bàn thêm về tính chu diên của các thuật ngữ trong phán đoán đơn. Tạp chí Triết học, số 4 (2010).

Vũ Văn Viên. Tư duy logic hợp thành bộ phận của tư duy khoa học. Tạp chí Triết học, số 12 (2006)

Vũ Văn Viên. Về logic học phi cổ điển và ý nghĩa của nó. Tạp chí Triết học, số 12 (2004).

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt