DANH MỤC TÁC GIẢ

Hệ tư tưởng Đức - Mục lục

 

MỤC LỤC

 

HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. Phê phán triết học đức hiện đại qua các đại biểu của nó là Phoi-ơ-bắc, B. Bau-ơ và Stiếc-nơ và phê phán chủ nghĩa xã hội đức qua các nhà tiên tri khác nhau của nó.

Tập 1. PHÊ PHÁN TRIẾT HỌC ĐỨC HIỆN ĐẠI QUA CÁC ĐẠI BIỂU CỦA NÓ LÀ PHOI-Ơ-BẮC, B. BAU-Ơ VÀ STIẾC-NƠ

Lời tựa

PHOI-Ơ-BẮC SỰ ĐỐI LẬP GIỮA QUAN ĐIỂM DUY VẬT VÀ QUAN ĐIỂM DUY TÂM

A. HỆ TƯ TƯỞNG NÓI CHUNG VÀ HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC NÓI RIÊNG

1. Lịch sử

2. Sự sản xuất ra ý thức

B. CƠ SỞ THỰC TẾ CỦA HỆ TƯ TƯỞNG

1. Sự giao tiếp và sức sản xuất

2. Quan hệ của nhà nước và của pháp quyền với sở hữu

3. Những công cụ sản xuất tự nhiên và những công cụ sản xuất do nền văn minh tạo ra và các hình thức sở hữu

C. CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN: SỰ SẢN XUẤT RA BẢN THÂN HÌNH THỨC GIAO TIẾP

HỘI NGHỊ TÔN GIÁO LAI-PXÍCH

II. THÁNH BRU-NÔ

1. “Chiến dịch” chống Phoi-ơ-bắc

2. Những suy nghĩ của thánh Bru-nô về cuộc đấu tranh giữa Phoi-ơ-bắc và Stiếc-nơ

3. Thánh Bru-nô chống những tác của của “Gia đình thần thánh”

4. Vĩnh biệt ông “M. Hét-xơ”

III. THÁNH MA-XƠ

1. Kẻ duy nhất và sở hữu của nó

Cựu ước: con người

1. Sáng thế ký, nghĩa là Cuộc đời con người

2. Kinh tế của Cựu ước

3. Người thời cổ

4. Người cận đại

A. Tinh thần (Lịch sử thuần túy của những tinh thần)

B. Người bị ám ảnh (Lịch sử không thuần túy của những tinh thần)

a) Những bóng ma

b) Sự huyễn tưởng

C. Lịch sử không thuần túy một cách không thuần túy của những tinh thần

a) Người da đen và người Mông cổ

b) Đạo Thiên chúa và đạo Tin Lành (Xem Kinh tế của Cựu ước”

D. Hệ thống ngôi thứ

5. “Stiếc-nơ” vui thú trong hư cấu của mình

6. Những người tự do

A. Chủ nghĩa tự do chính trị

B. Chủ nghĩa cộng sản

C. Chủ nghĩa tự do nhân đạo

Tân ước: “Tôi”

1. Kinh tế của Tân ước

2. Hiện tượng học của người vị kỷ nhất trí với bản thân hoặc Học thuyết về sự biện minh

3. Khải thị của thánh Giăng hoặc “Lô-gích của kiến thức mới”

4. Tính riêng biệt

5. Người sở hữu

A. Sức mạnh của Tôi

I. Quyền

A. Thần thánh hóa nói chung

B. Chiếm hữu bằng phản đề giản đơn

C. Chiếm hữu bằng phản đề phức hợp

II. Luật

III. Tội ác

A. Sự thần thánh hóa giản đơn tội ác và hình phạt

a) Tội ác

b) Hình phạt

B. Chiếm hữu tội ác và hình phạt bằng phản đề

C. Tội ác theo nghĩa thông thường và không thông thường

5. Xã hội với tư cách là xã hội tư sản

II. Bạo động

III. Liên minh

1. Sở hữu ruộng đất

2. Tổ chức lao động

3. Tiền tệ

4. Nhà nước

5. Bạo động

6. Tôn giáo và triết học của liên minh

A. Sở hữu

B. Của cải

C. Đạo đức, giao tiếp, lý luận về bóc lột

D. Tôn giáo

E. Bổ sung vào học thuyết về Liên minh

C. Sự hưởng thụ của tôi

7. Nhã ca của Xa-lô-mông hay là kẻ duy nhất

2. Bình luận có tính chất biện hộ

BẾ MẠC HỘI NGHỊ TÔN GIÁO LAI-PXÍCH

 

TẬP II. PHÊ PHÁN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ĐỨC THÔNG QUA NHỮNG NHÀ TIÊN TRI KHÁC NHAU CỦA NÓ

“CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CHÂN CHÍNH”

1. “RHEINISCHE JAHRBUCHER” HAY LÀ TRIẾT HỌC CỦA “CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CHÂN CHÍNH”

A. “Chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa nhân đạo”

B. “Những tảng đá xây dựng chủ nghĩa xã hội”

Tảng đá xây dựng thứ nhất

Tảng đá xây dựng thứ hai

Tảng đá xây dựng thứ ba

IV. CÁC GRUN. “PHONG TRÀO XÃ HỘI Ở PHÁP VÀ BỈ (ĐÁC-MƠ-XTAT, 1845) HAY THUẬT BIÊN SOẠN LỊCH SỬ CỦA “CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CHÂN CHÍNH”

CHỦ NGHĨA XANH-XI-MÔNG

1. “Những bức thư của một người dân Giơ-ne-vơ gửi cho những người cùng thời

2. “Sách giáo lý chính trị của các nhà kinh doanh”

3. “Đạo Cơ Đốc mới”

4. Trường phái Xanh-xi-mông

CHỦ NGHĨA PHU-RI-Ê

“BỐ GIÀ CA-BÊ THIỂN CẬN” VÀ ÔNG GRUN

PRU-ĐÔNG

V. TIẾN SĨ GHÊ-OÓC CUN-MAN XỨ HÔN-STAI-NƠ – HAY LỜI TIÊN TRI CỦA “CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CHÂN CHÍNH”

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt