Triết học tôn giáo

Câu hỏi 24. Quyển sách hằng sống

 

CÂU HỎI 24

QUYỂN SÁCH HẰNG SỐNG

 


Thomas Aquinas. Tổng luận thần học. Quyển I, Tập 2: "Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo" (Từ câu hỏi 15 đến câu hỏi 38). Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. | Xem bản dịch tiếng Anh


 

 

Chúng ta phải nghiên cứu Quyển Sách hằng sống trong 3 điểm

1. Quyển Sách hằng sống là gì ?

2. Quyển Sách này thuộc về sự sống nào ?

3. Có người nào bị xóa ra ngoài Quyển Sách hằng sống không ?

 

Tiết 1

QUYỂN SÁCH HẰNG SỐNG

CŨNG LÀ MỘT VỚI SỰ TIỀN ĐỊNH KHÔNG ?

 

VẤN NẠN :

Xem ra Quyển Sách hằng sống không đồng nhất với sự tiền định.

1. Có lời ghi chép : “Tất cả điều đó là Quyển Sách hằng sống” (Hc 24,32), tức là, Cựu ước và Tân ước - theo sách Chú giải. Mà đó không phải là sự tiền định. Vậy Quyển Sách Hằng Sống không phải là sự tiền định.

2. Thánh Augustinô nói : “Quyển Sách Hằng Sống là một năng lực nào của Thiên Chúa, nhờ đó xảy ra điều này là việc làm tốt hoặc xấu của mỗi người được nhớ lại trong ký ức của họ” (De Civit. Dei.. 20,14). Nhưng xem ra năng lực của Thiên Chúa không thuộc về sự tiền định, nhưng đúng hơn đó là quyền năng của Thiên Chúa.

3. Sự phạt đời đời đối lập với sự tiền định. Vậy, nếu Quyển Sách hằng sống cũng là một với sự tiền định, thì sẽ có quyển sách chết đời đời như có quyển sách hằng sống.

TRÁI LẠI :

Trong sách Chú giải về thánh vịnh 68, 29, có lời chép: “Hãy để chúng nó bị xóa bỏ ra ngoài Quyển Sách Hằng Sống”. Quyển sách này là sự hiểu biết của Thiên Chúa; do đó. Ngài tiền định đến sự sống vĩnh cửu những kẻ Ngài tiền-tri-thức (Glossa Ordin. Super. Ps 68,20).

TRẢ LỜI :

Quyển Sách Hằng Sống : ở trong Thiên Chúa được sử dụng theo ý nghĩa ẩn dụ, do sự tương tự với các công việc nhân loại. Vì điều này thông thường đối với nhân loại, là những kẻ được tuyển chọn làm một chức vụ gì, được ghi tên vào trong một quyển sách: thí dụ, quân nhân hoặc các vị dân biểu, thời xưa được mệnh danh là các nghị phụ được ghi tên. Nhưng do các điều đã trình bày trước, người ta thấy được rõ ràng tất cả mọi người được tiền định, được tuyển chọn do Thiên Chúa để chiếm hữu sự sống vĩnh cửu (Q.23, a.4). Nhưng sự tuyển chọn này của người được tiến định, được gọi là Quyển Sách Hằng Sống. Hơn nữa, một sự vật được nói là được ghi cách ẩn dụ vào trong tâm trí người nào, khi nó được giữ gìn cách vững chắc trong ký ức, theo cách ngôn : “Ngươi chớ quên luật của Ta và lòng trí ngươi hãy giữ các giới mệnh của Ta” (Cn 3,3); và tiếp liền đó có ghi chép : “Hãy ghi chép chúng vào các bảng nhỏ của tâm hồn ngươi”. Vì người ta cũng ghi chép trong quyển sách hữu hình để giúp ký ức. Do đó, sự hiểu biết của Thiên Chúa mà nhà đó Ngài giữ vững chắc việc Ngài đã tiền định một số người hưởng sự sống vĩnh cửu, được gọi là Quyển Sách Hằng Sống. Vì sự ghi biên trong một Quyển Sách, là ký hiệu của các sự vật phải được làm; cũng vậy, sự tri thức của Thiên Chúa là ký hiệu ở trong Ngài, về những kẻ được đem tới sự sống vĩnh cửu, theo lời Kinh thánh : Song nền móng do Thiên Chúa xây dựng, vẫn đúng vùng, vì có những lời bảo đảm này : Chúa biết những người thuộc về Chúa” (2 Tm 2,19).

GIẢI ĐÁP :

1. Quyển Sách Hằng Sống có thể được hiểu biết theo hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, là sự ghi tên những kẻ được tuyển chọn đến sự sống vĩnh cửu; và như vậy, hiện giờ chúng ta đang nói về Quyển Sách Hằng Sống. Ý nghĩa thứ hai, là sự ghi tên các sự vật dẫn đưa chúng ta đến sự sống vĩnh cửu : sự ghi tên này được gọi là Quyển Sách Hằng Sống: và Quyển Sách Hằng Sống này cũng gồm hai thứ. Quyển sách liên hệ với các sự vật phải làm; và như thế Cựu ước và Tân ước gọi là Quyển Sách Hằng Sống; quyển sách hoặc liên hệ với các sự vật đã làm rồi, và như thế, năng lực của Thiên Cha, nhờ đó mà các hành vi của mỗi người được thỏ lại trong ký ức của họ, dược nói là Quyển Sách Hằng Sống. Cũng theo thể cách tương tự, chúng ta có thể nói về quyển sách chiến tranh, chứa đựng danh sách các người đã được tuyển mộ đi quân đội, hoặc nói về chiến thuật, hoặc ghi lại các chiến công.

2. Vấn nạn 2 đã được giải đáp qua sự giải đáp vấn nạn 1.

3. Theo thường lệ, không ghi tên các người không được tuyển chọn, mà ghi tên các người được tuyển chọn. Do đó, không có quyển sách chết đời đời đối với những kẻ bị phạt đời đời, như Quyển Sách Hằng Sống đối với những kẻ được tiền định.

4. Quyển Sách Hằng Sống, bằng cách luận lý, phân biệt với sự tiền định, vì nó bao hàm sự tri thức về tiền định, như thấy được rõ ràng do sách Chú giải đã được dẫn chứng ở trên.

 

Tiết 2

QUYỂN SÁCH HẰNG SỐNG

CHỈ LIÊN HỆ VỚI SỰ SỐNG VINH PHÚC 

CỦA KẺ ĐƯỢC TIỀN ĐỊNH KHÔNG ?

 

VẤN NẠN :

Xem ra Quyển Sách hằng sống không chỉ liên hệ với sự sống vinh hiển của kẻ được tiền định.

1. Quyển Sách hằng sống là sự tri thức về sự sống. Mà Thiên Chúa, nhờ sự sống riêng của Ngài, tri thức tất cả mọi sự sống khác. Vậy, Quyển Sách hằng sống được gọi như thể trong tương quan với sự sống của Thiên Chúa, chứ không phải chỉ trong tương quan với sự sống vĩnh cửu của kẻ được tuyển chọn mà thôi.

2. Như sự sống vinh hiển phát sinh từ Thiên Chúa. thì sự sống của thiên nhiên cũng vậy. Do đó, nếu sự tri thức về sự sống vinh hiển được gọi là Quyển Sách Hằng Sống, thì sự tri thức về sự sống của thiên nhiên cũng được gọi như vậy.

3. Một số người được tuyển chọn đến sự sống ân sủng mà không được tuyển chọn đến sự sống vinh phúc, như thấy rõ ràng qua lời đã ghi chép : “Chẳng phải Thầy đã chọn tất cả mười hai anh em sao? Vậy mà, một người trong anh em là quỉ!” (Ga 6,70). Nhưng Quyển Sách Hằng Sống là sự ghi tên sự tuyển chọn của Thiên Chúa, như đã trình bày trước. Bởi đó, nó cũng được ứng dụng cho sự sống ân sủng.

TRÁI LẠI :

Quyển Sách Hằng Sống là sự tri thức về tiền định, như đã trình bày trước. Mà sự tiền định không liên hệ đến sự sống ân sủng, trừ phi theo mức độ sự sống này được hướng dẫn đến sự vinh phúc; vì những kẻ không được tiền định, có ân sủng, nhưng thất bại đối với sự đạt được sự vinh phúc. Vậy, Quyển Sách Hằng Sống sở dĩ được gọi tên như thế, chỉ vì có tương quan với sự sống vinh phúc.

TRẢ LỜI :

Quyển Sách Hãng Sống - như đã nói trước - biểu thị sự ghi tên hoặc sự tri thức các người được tuyển chọn cho sự sống. Nhưng một người nào được tuyển chọn, đó là được một cái gì không thuộc về họ theo bản tính. Hơn nữa, điều mà một người được tuyển chọn đến đó, có bản tính một mục đích. Người lính không được tuyển chọn hoặc ghi tên chỉ để mang vũ khí, nhưng để chiến đấu; vì đây là bổn phận riêng mà nghĩa vụ quân sự được hướng về đó. Nhưng sự sống vinh phúc là một mục đích vượt qua bản tính nhân loại như đã trình bày trước (Q.12, a.4q.20. a.1). Vậy, nói cách chính xác, Quyển Sách Hằng Sống liên hệ với sự sống vinh phúc.

GIẢI ĐÁP :

1. Sự sống của Thiên Chúa, dầu được coi là sự sống vinh hiển vẫn là sự sống tự nhiên của Thiên Chúa; do đó, không có sự lựa chọn đối với sự sống này, và một cách hợp lý, không có Quyển Sách Hằng Sống. Vì chúng ta không nói người nào được tuyển chọn để chiếm hữu năng lực cảm giác hoặc chiếm hữu cái gì trong Thiên Chúa đi theo bản tính của người này.

Do đó, vấn nạn 2 cũng được giải đáp xong, vì không có sự lựa chọn, cũng không có Quyển Sách Hằng Sống đối với sự sống của thiên nhiên.

2. Sự sống ân sủng có bản tính, không phải là của một mục đích, nhưng là của một cái gì làm phương tiện đối với một mục đích. Do đó, không ai được nói là được lựa chọn cho sự sống ân sủng, trừ phi theo mức độ sự sống ân sủng được hướng đến sự vinh phúc. Vì lý do này, những kẻ chiếm hữu ân sủng, mà không đạt được sự vinh phúc không được nói là đã được tuyển chọn cách tuyệt đối, nhưng cách tương đối, nghĩa là, trong sự sắp đặt và sự tri thức của Thiện Chúa, họ sẽ có một tương quan nào đó với sự sống vĩnh cửu, tùy theo họ thông phần ân sủng.

 

Tiết 3

CÓ AI BỊ XÓA TÊN

KHỎI SÁCH HẰNG SỐNG KHÔNG ?

 

VẤN NẠN :

Xem ra không ai bị xóa bỏ ra ngoài tiền định.

1. Thánh Augustinô nói : “Sự tiền-tri-thức của Thiên Chúa không thể bị sai lầm. đó là Quyển Sách Hằng Sống” (De Civit. Dei., 20,15). Nhưng không cái gì có thể bị rơi ra ngoài sự tiền-tri-thức của Thiên Chúa, càng không ra ngoài sự tiền định. Bởi đó, cũng không ai bị xóa tên khỏi Quyển Sách Hằng Sống.

2. Bất cứ cái gì ở trong một sự vật, ở trong nó, tùy theo sự sắp đặt của sự vật này. Mà Quyển Sách hằng sống là cái gì vĩnh cửu và bất dịch. Vậy, bất cứ cái gì đã được ghi vào đó, không phải theo thể cách thuộc thời gian, nhưng theo thể cách bất định và không thể xóa.

3. Sự xóa bỏ là trái ngược với sự ghi vào. Mà không người nào được biên lần nữa trong Quyển Sách Hằng Sống. Vậy cũng không ai có thể bị xóa bỏ.

TRÁI LẠI :

Có lời ghi chép : “Họ bị xóa tên khỏi Quyển Sách Hằng Sống” (Tv 68,29).

TRẢ LỜI :

Một số người nói không ai bị xoa bỏ ngoài Quyển Sách Hằng Sống như là một vấn đề thực tế, nhưng chỉ theo ý kiến của nhân loại thôi. Vì thường lệ của Kinh thánh nói là cái gì được làm, khi cái đó được tri thức ra bên ngoài. Như vậy, một số người được nói là được ghi tên vào Quyển Sách Hằng Sống, sở dĩ người ta nghĩ những người này được ghi vào trong đó, là do sự công chính hiện tại mà họ trông thấy ở nơi những người này. Nhưng lúc hiển hiện xảy ra các người này hoặc ở đời này hoặc đời sau, sa ngã rơi ra ngoài tình trạng công chính, bị nói là bị xóa tên. Và sách Chú giải cũng đã giải thích như vậy về sự xóa tên này, khi đề cập đến lời này trong thánh vịnh 68 : Họ phải bị xóa tên khỏi Quyển Sách Hằng Sống (Glossa Ordin, super, Ps 68,29).

Nhưng việc không bị xóa tên khỏi Quyển Sách Hàng Sống, được kể vào trong các phần thưởng của người công chính, theo bản văn : “Ai chiến thắng cũng sẽ được mặc áo trắng như thế. Ta sẽ không bao giờ xóa tên kẻ ấy khỏi Quyển Sách Hằng Sống” (Kh 3,5). Và cái gì đã được hứa cho các người thánh không phải chỉ là cái gì ở trong ý kiến của nhân loại. Vì lý do này, người ta có thể nói bị xóa tên, hoặc không bị xóa tên khỏi Quyển Sách Hằng Sống, phải liên hệ không những với ý kiến nhân loại, mà còn tới thực tại của sự vật. Vì Quyển Sách Hằng Sống là sự ghi tên các kẻ được sắp đặt đến sự sống vĩnh cửu. Một người được hướng dẫn tới sự sống vĩnh cửu do hai đường lối, tức là, do sự tiền định và do ân sủng. Sự tiền định không bao giờ thất bại. Bất cứ ai có ân sủng, nhờ sự kiện thật sự này, xứng đáng được sự sống vĩnh cửu. Sự hướng dẫn này do ân sủng đôi khi thất bại; bởi vì một số người được hướng dẫn, nhờ chiếm hữu ân sủng, để được sự sống vĩnh cửu, nhưng họ không được sự sống vĩnh cửu vì tội trọng. Bởi đó, những người đã được sắp đặt cố chiếm hữu sự sống vĩnh cửu do sự tiền định của Thiên Chúa, được biên vào Quyển Sách Hằng Sống cách tuyệt đối, bởi vì họ được biên vào đó, để có sự sống vĩnh cửu trong thực tế. Những người ấy, không bao giờ bị xóa tên khỏi Quyển Sách Hằng Sống. Tuy nhiên, những người được sắp đặt đến sự sống vĩnh cửu, không phải nhờ sự tiền định của Thiên Chúa, nhưng chỉ nhờ ân sủng, được nói là, được biên tên vào Quyển Sách Hằng Sống, không bằng cách tuyệt đối, nhưng bằng cách tương đối; vì họ được biên tên vào đó, để có sự sống vĩnh cửu không trong chính nó, nhưng trong nguyên nhân của nó. Nhưng, dầu người ta nói những kẻ ấy có thể bị xóa tên khỏi Quyển Sách Hằng Sống; sự xóa tên này không được liên hệ với sự hiểu biết của Thiên Chúa, dường như Thiên Chúa tiền-tri-thức một cái gì và về sau Ngài không tri thức nó; nhưng đúng hơn là nó được liên hệ với một cái gì được tri thức : nói cách khác, Thiên Chúa tri thức một người, trước thì được sắp đặt đèn sự sống vĩnh cửu, và về sau, không được sắp đặt đến đó, khi người này sa ngã, mắt ân sủng.

GIẢI ĐÁP :

1. Hành động xóa tên không liên hệ với Quyển Sách Hằng Sống, như có tương quan với sự tiền-tri-thức của Thiên Chúa, đường như có một sự thay đổi nào trong Thiên Chúa; nhưng có tương quan với các sự vật được tiền-tri-thức mà có thể thay đổi.

2. Mặc dầu các sự vật không thể thay đổi trong Thiên Chúa, nhưng trong chính chúng nó thay đổi; chính với sự thay đổi này mà sự xóa tên khỏi Quyển Sách Hằng Sống liên hệ.

3. Theo ý nghĩa chúng ta chấp nhận một người có thể bị xóa tên khỏi Quyển Sách Hằng Sống, cũng vậy một người có thể được biên tên vào đó trở lại. Việc này là thật sự hoặc theo ý kiến nhân loại, hoặc tùy theo người này được lại ân sủng mà do đó lại được sắp đặt đến sự sống vĩnh cửu. Và chính điều đó đã được bao gồm trong sự hiểu biết của Thiên Chúa, chứ không phải là được hiểu biết lần nữa.

 


CÂU HỎI 25
CÂU HỎI 23

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt