Thuật ngữ chuyên biệt

HỮU THỂ HỌC / BẢN THỂ HỌC (Ontology)

Thuật ngữ Jean-Paul Sartre:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
                                                 

 

HỮU THỂ HỌC / BẢN THỂ HỌC

(ontology)

GARY COX

ĐINH HỒNG PHÚC dịch

 

HỮU THỂ HỌC / BẢN THỂ HỌC (ontology).  Sự tra vấn triết học về bản tính nền tảng của hiện hữu, thực tại, tồn tại. Các triết gia khác nhau tán thành những bản thể học khác nhau vì họ có những quan điểm khác nhau về cái đang tồn tại ở cấp độ nền tảng hay phổ biến nhất. Hữu thể học của Descartes, chẳng hạn, bàn về các tinh thần, vật chất và Thượng đế, trong khi đó hữu thể học của Sartre lại bàn về tồn tại và sự phủ định của nó, không-tồn tại hay hư vô. Hữu thể học đôi khi được mô tả là một nhánh của siêu hình học, nhưng trên thực tế nó là thuật ngữ rộng hơn siêu hình học ở chỗ có hữu thể học siêu hình học và hữu thể học phi siêu hình học. Các hữu thể học siêu hình học, lý thuyết của Plato về các mô thức chẳng hạn, cho rằng về cơ bản thực tại chính là các ý niệm hay các bản chất, trong khi đó các hữu thể học phi siêu hình học, thuyết hiện sinh của Sartre chẳng hạn, cho rằng sự hiện hữu của tồn tại là nền tảng. Xem thêm hiện hữu đi trước bản chất, thuộc bản thể họccấp độ bản thể học.

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt