Triết học tôn giáo

 • Vấn đề 6. Về sự thiện hảo của Thiên Chúa. Mục 3

  Vấn đề 6. Về sự thiện hảo của Thiên Chúa. Mục 3

  20/09/2023 08:39

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Joachim. Nguyễn Văn Liêm và cộng sự dịch || mọi hữu thể đều là đơn nhất do yếu tính, như nhà Hiền triết đã nói. Cho nên mọi hữu thể đều là thiện hảo do yếu tính

 • Vấn đề 6. Về sự thiện hảo của Thiên Chúa. Mục 2

  Vấn đề 6. Về sự thiện hảo của Thiên Chúa. Mục 2

  20/09/2023 08:27

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Joachim. Nguyễn Văn Liêm và cộng sự dịch || Điều thiện tối thượng phải thêm chi đó vào điều thiện, chẳng vậy điều thiện tối thượng sẽ phù hợp với mọi điều thiện.

 • Vấn đề 6. Về sự thiện hảo của Thiên Chúa. Mục 1

  Vấn đề 6. Về sự thiện hảo của Thiên Chúa. Mục 1

  20/09/2023 08:22

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Joachim. Nguyễn Văn Liêm và cộng sự dịch || Lý tính của thiện hảo hệ tại cách thức, loại và trật tự. Mà những điều ấy không thích hợp với Thiên Chúa

 • Vấn đền 5. Về điều thiện nói chung. Mục 6

  Vấn đền 5. Về điều thiện nói chung. Mục 6

  19/09/2023 23:11

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Joachim. Nguyễn Văn Liêm và cộng sự dịch || Điều thiện được phân chia thành đoan chính, hữu ích và khoái cảm thì hình như không thích hợp.

 • Vấn đề 5. Về điều thiện nói chung. Mục 5

  Vấn đề 5. Về điều thiện nói chung. Mục 5

  19/09/2023 23:05

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Joachim. Nguyễn Văn Liêm và cộng sự dịch || Nếu lý tính của điều thiện hệ tại cách thức, loại và trật tự, thì cả cách thức cũng phải có cách thức

 • Vấn đề 5. Về điều thiện nói chung. Mục 4

  Vấn đề 5. Về điều thiện nói chung. Mục 4

  19/09/2023 22:59

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Joachim. Nguyễn Văn Liêm và cộng sự dịch || Hình như điều thiện không có lý tính của căn nguyên cứu cánh, nhưng có lý tính của các căn nguyên khác thì đúng hơn

 • Vấn đề 5. Về điều thiện nói chung. Mục 3

  Vấn đề 5. Về điều thiện nói chung. Mục 3

  19/09/2023 22:54

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Joachim. Nguyễn Văn Liêm và cộng sự dịch || Vì điều thiện thêm điều chi đó vào hữu thể, như đã nói trên. Mà phàm chi được thêm điều gì đó vào hữu thể, như bản thể, lượng, phẩm

 • Vấn đề 5. Về điều thiện nói chung. Mục 2

  Vấn đề 5. Về điều thiện nói chung. Mục 2

  19/09/2023 22:48

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Joachim. Nguyễn Văn Liêm và cộng sự dịch || Trật tự của các danh xưng tùy thuộc vào trật tự của các vật được biểu thị bằng các danh xưng.

 • Vấn đề 5. Về điều thiện nói chung. Mục 1

  Vấn đề 5. Về điều thiện nói chung. Mục 1

  19/09/2023 22:41

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Joachim. Nguyễn Văn Liêm và cộng sự dịch || Tiếp đến bàn về điều thiện: và trước hết về điều thiện nói chung; rồi về điều thiện của Thiên Chúa

 • Vấn đề 4. Về sự hoàn bị của Thiên Chúa. Mục 3

  Vấn đề 4. Về sự hoàn bị của Thiên Chúa. Mục 3

  19/09/2023 22:32

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Joachim. Nguyễn Văn Liêm và cộng sự dịch || Sự giống nhau là một thứ so sánh. Nhưng không có sự so sánh, và càng không thể có sự giống nhau giữa

 • Vấn đề 4. Về sự hoàn bị của Thiên Chúa. Mục 2

  Vấn đề 4. Về sự hoàn bị của Thiên Chúa. Mục 2

  19/09/2023 22:24

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Joachim. Nguyễn Văn Liêm và cộng sự dịch || Mọi hoàn bị của các vật đều có nơi Thiên Chúa. Cho nên được mệnh danh là hoàn bị về mọi mặt

 • Vấn đề 4. Về sự hoàn bị của Thiên Chúa. Mục 1

  Vấn đề 4. Về sự hoàn bị của Thiên Chúa. Mục 1

  19/09/2023 22:05

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Joachim. Nguyễn Văn Liêm và cộng sự dịch || Hoàn bị là được hoàn chỉnh, là được làm xong hoàn toàn. Nhưng Thiên Chúa đâu có được ai tác tạo. Cho nên Ngài không hoàn bị.

 • Vấn đề 3. Về sự đơn thuần của Thiên Chúa. Mục 8

  Vấn đề 3. Về sự đơn thuần của Thiên Chúa. Mục 8

  19/09/2023 18:23

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Joachim. Nguyễn Văn Liêm và cộng sự dịch || Dionysio nói: “Thiên Chúa tính, hữu thể trác tuyệt, là hữu thể của mọi hữu thể”

 • Vấn đề 3. Về sự đơn thuần của Thiên Chúa. Mục 7

  Vấn đề 3. Về sự đơn thuần của Thiên Chúa. Mục 7

  19/09/2023 18:12

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Joachim. Nguyễn Văn Liêm và cộng sự dịch || Phàm chi bởi Thiên Chúa thì bắt chước Thiên Chúa; như thế từ hữu thể đệ nhất phát xuất ra mọi hữu thể,

 • Vấn đề 3. Về sự đơn thuần của Thiên Chúa. Mục 6

  Vấn đề 3. Về sự đơn thuần của Thiên Chúa. Mục 6

  19/09/2023 18:04

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Joachim. Nguyễn Văn Liêm và cộng sự dịch || Bản thể không phải là phụ thể của chi hết, như nhà Hiền triết đã nói. Vì thế phàm chi là phụ thể nơi một vật thì không thể là bản thể nơi vật khác

 • Vấn đề 3. Về sự đơn thuần của Thiên Chúa. Mục 5

  Vấn đề 3. Về sự đơn thuần của Thiên Chúa. Mục 5

  19/09/2023 17:54

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Joachim. Nguyễn Văn Liêm và cộng sự dịch || Bản thể là hữu thể tự lập hữu. Điều đó rất phù hợp với Thiên Chúa. Cho nên Thiên Chúa thuộc về giống bản thể.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt